Jasličková pobožnosť - 2015 (úvahy s minimom hereckého textu)

Jasličková pobožnosť - 2015 (úvahy s minimom hereckého textu)

(Túto jasličkovú pobožnosť sme prevzali od spriatelených eRko stretiek z dôvodu krátkosti času v predvianočnom období v r.2015. Je prevažne len čítaná rozprávačmi (úvahy) a deti len hrali dané témy (prípadne pastieri a králi hovorili text, čo nesú Ježiškovi).)

 

Mária s Jozefkom prichádzajú od dverí k dverám

Dvere:  melódia piesne Do tmy na svet.

V tme v chlade a bolestiach hľadajú Mária a Jozef prístrešie pre  dieťa, nie však obyčajné, ale pre samého  Boha, pre Kráľa a Spasiteľa.  Ak by na naše dvere dnes večer zaklopal niekto neznámy, pohostili by sme ho alebo dali nocľah? A ak by ich bolo viac? Dvaja, traja, desať?  Slovo služba môže v nás mnohokrát vyvolávať pocity podriadenosti a slabosti. A presne takto sa Kristus narodil. Slabý, podriadený, pripravený slúžiť.  Nebyť Máriinho a Jozefovho prijatia, malé dieťa Ježiš by ako človek, nemal šancu prežiť. Boh sa však spoľahol  na nezištnú a láskavú službu od človeka.
Nekonečný a všemohúci Boh tak dôveroval človeku, že sa mu dal do starostlivosti.. A človek v tomto prípade nesklamal.
V Márii a Jozefovi môžeme vidieť ozajstných služobníkov podľa Božieho srdca. Máriina jemnosť a neha a Jozefova odvaha a stálosť je i pre nás, ľudí 21. storočia, veľkou výzvou vidieť v ľuďoch okolo nás to maličké bezbranné dieťa. Kdekoľvek sme. Či už v práci, doma  v škole, všade sme povolaní slúžiť a tým ohlasovať Krista . Naša dobrota a obeta musí byť  soľou tejto Zeme, kde tak často vládne sebectvo.

“Čokoľvek ste urobili jednému z mojich maličkých, mne ste urobili.” Mt 25,40

 

-Príchod P. Márie a Jozefka, detský plač

 1. Pieseň- Do tmy na svet

Narodenie Ježiška:

Dlhoočakávaný Kráľ sa narodil, Boh prichádza na zem a stáva sa človekom, aby nás oslobodil a vykúpil, aby, zmazal naše hriechy, prišiel aby nám ukázal ako máme  žiť tu  na zemi, aby sme raz mohli žiť dokonalý ,večný život  s ním.
Od svojho narodenia nepatrí Ježiš do kruhu tých, ktorí sú mocní a dôležitý,  v očiach tohto sveta. Veď sa nenarodil na kráľovskom dvore, do mäkkej postele, v spoločnosti služobníkov, ktorí mu posluhujú, ale v jasliach v maštali. A práve tento na prvý pohľad Bezvýznamný a Bezmnocný Ježiš sa ukáže ako ako ten, ktorému patrí  všetko. V tomto príbehu vidíme pokorné zjavenie Boha, ktorý nám posiela svojho Syna, z nekonečnej lásky k nám.

Pane Ty  si prišiel na svet v tých najskromnejších podmienkach.  Naozaj asi nikdy do hĺbky nepochopíme tú obrovskú pokoru Boha, ktorý sa zrieka svojho Božského majestátu a stáva sa obyčajným bezmocným dieťaťom. Pomôž nám Pane prijať aspoň kúsok pokory, ktorou sa nám zjavuješ a zhromaždovať si v našom srdci bohatstvo lásky, obety sebadarovania. Tak ako si Ty Ježiš pre mňa darom, tak sa budem ododnes usilovať byť darom pre tých druhých.

Posledný krát refrén Do tmy na svet

 

Anjeli

2. Pieseň- Narodil sa Kristus Pán- sloha 2x refrén
malí anjeli vystupujú tancovať, pripájajú sa k veľkým anjelom, iné si sadajú na lavičku pri spevokol 

-Nasvietenie Anjelov:

 1. Glória, Glória 2X  in excelsis deo
  R: /: FGlória, Fmaj7glória, dglóriFa, glória gin aexBcelsis DeF :/FSláva Bohu na Cvýsostiach da na Bzemi gpokoj aľudom Bdobrej voA4ľe.A R:

  Anjel:   A hla anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila . I báli sa báznou velkou, ale anjel im povedal: Nebojte sa zvestujem vám veľkú radosť , ktorá bude všetkému ľudu lebo sa vám  narodil dnes v meste Davidovom  Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto Vám bude znamením, : nájdete nemluvniatko obvinuté plienkami , ležať c jasliach . a hned s anjelom sa zjavilo mnozstvo rytierstva nebeskeho, ktorí  chválili Boha a volali, : Sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj ľudom dobrej vole.

Glória glória 2x  in excelsis deo  

 

Prichádzanie pastierov, pastieri kľačia:

 1. Pieseň: Pastieri pastieri hore vstaňte   3x sloha           

Jednoduchost: PASTIERI

“Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.

V pastieroch nachádzame nádherný  symbol  Božej lásky a túžby po každom jednom človeku na tejto zemi , pastieri  boli  obyčajní chudobní  ľudia, i hriešnici a Ježiš prostredníctvom anjelov k sebe nevolá tých, ktorí boli možno každý deň v kostole, alebo sa celé dni premodlili, ani tých ktorí boli bohatí, či pri moci, ale volá si práve pastierov, volá si hriešnikov, opustených, tých ktorí sa odvrátili od Boha, ktorí ho nepoznajú, ktorý v sebe živia pýchu, závisť, zlobu, oslovuje všetkých ,  klamárov, lakomcov,  zlodejov , narkomanov ,  aj vrahov. Miluje a volá si  úplne každého človeka  na tejto zemi-  Teba, mňa, nás všetkých, volá nás každý deň , stále znova a znova, prostredníctvom anjelov ktorými môžu byť ľudia okolo nás,  každého pozýva do Betlehema pri malého Ježiška, každý ta má svoje miesto,    každý jeden z nás má u Boha obrovskú cenu  a po každom jednom neskutočne túži.

-Pane pomôž nám uvedomovať si tvoju bezhraničnú lásku. Dovolme ti  zohrievať naše  srdcia Tvojou nežnosťou a dobrotu.  Budme  práve my tými anjelmi pre iných, ktorí zvestujú radostnú zvesť o príchode Božieho Syna,  zvesť o jeho nekonečnej láske a túžbe po  nás, hriešnikoch.

(vstanú od ohníčka a pokľaknú pred Ježiškom so slovami:)

Pastier1:             „Klaniame sa ti, Ježiško my jednoduchí pastieri. Hoc si ešte malý, predsa si náš Boh – Ty si náš Kráľ. Tu Ti nesiem ovečku.“
Pastier2:             „Ja Ti nesiem kožky, aby Ti bolo tepľúčko!“
Pastier3:             „A ja Ti zas darujem žinčice a syra. Poďme teda a nemeškajme!“

 

 1. pieseň: Aj ked málo mám síl

-Prichádzanie Kráľov, zastavenie pri Herodesovi, podávanie darov Ježiškovi:

6. Pieseň: Hoden si (dlhá predohra)

Králi

 • Aj traja mudrci spozorovali hviezdu, ktorá im ukázala cestu k Ježišovi. Chceli vedieť, čo táto hviezda znamená a tak sa tiež vydali na cestu, ktorá ich v jednej chvíli spojila a tak prišli až k Herodesovi.

Dejiny spásy sú plné pozvaní do nových dobrodružstiev. Náš Boh je dynamický. Náš Boh je ten, ktorý pozýva svoje deti do vecí, ktoré sú väčšie ako sú oni samí. Králi boli pozvaní do jedného dobrodružstva – nasledovať hviezdu a nájsť dieťa.  Nevedeli ako to celé dopadne. Či náhodou ich cesta nie je  jeden veľký omyl. Ale niekde vnútri cítili, že hviezda je znamením niečoho veľkého, čo ich presahuje a chceli byť toho súčasťou. Stavili všetko na jednu kartu,  NA Božieho Syna!
Boh i nás pozýva vyjsť zo svojej zóny komfortu, kde sa cítime isto a pohodlne, kde sme si istí sami sebou.  Ale urobme krok viery  spoľahnime  sa na neho a nechajme sa viesť Jeho Duchom tak ako boli králi vedení hviezdou. Stali sa súčasťou niečoho úžasného. Veľkého príbehu našej spásy, ktorého súčasťou sme i my.

Moc- HERODES

Herodes  Veľký, Muž, ktorý si uzurpoval právo moci a ktorého pýcha stála mnohé životy. Podľahol ilúzii moci, ktorá nehľadí na nič iné iba na právo mať, vlastniť a ovládať.
Ako často podliehame tomuto i my. Myslíme, že iba my sme jedinými vlastníkmi našich životov a vlastne nikto nemá právo sa do nás starať. Že iba my sme si sami seba pánmi a pritom sme spútaní rôznymi hriechmi,  závislosťami či zlozvykmi.
Naozaj slobodnými  nás však  robí úprimné priznanie si závislosti na Bohu. Sloboda, ktorá roznecuje pokoj v našom vnútri a ktorá ničí každý strach. Priznajme Bohu prvé miesto v našich životoch. On je tým ozajstným vládcom a iba v ňom nájdeme pravé štastie, ktoré je tým, čo každý jeden z nás hľadá.

Herodesovi sa  nepáčila myšlienka, že má prísť Mesiáš a jeho moc by skončila. A tak potajme vyzveda, kde sa ten syn Boží má narodiť, aby tomu zabránil.

Herodes:         (Obráti sa k cudzincom:) Choďte a nájdite toho kráľa, potom sa vráťte a poviete mi, kde je. Chcem sa mu ísť – ehm – tiež pokloniť.

Mudrci sa vystrojili na cestu a na východnej oblohe sa zasa trblietala jasná, žiarivá hviezda. Bezpečne im ukazovala cestu až do Betlehema, kde nad stajňou zastala. Tam našli Máriu s Jozefom a Ježiška v jasličkách na slame. Padli pred dieťaťom na kolená a klaňali sa mu. Načreli do svojich sedlových vakov a odtiaľ vytiahli dary.

Gašpar:                Sláva večná, sláva Tebe, Ježiško, kráľ neba, zeme.
Prijmi od nás naše dary, ktoré sme ti s láskou dali.
Tu ti ja venujem myrhu.
Melichar:            Ja mám v pokladnici zlato, bo kráľ neba, zeme je to.
Kráľ mocný a predsa slabý, na matku je odkázaný.
Baltazár:              Ja nesiem skvostné kadidlo, bo si zvolil maštaľ v bydlo.

 

Hoden si – zaspievať celú pieseň

 

 1. pieseň: Noc zázrakov ( iba melódia)

DETI:               

Ježiš povedal:
,,Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Veru vám hovorím: Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň. (DETI PREDSTUPUJU SO SVOJIM DARMY) deti pristupujú so svojimi darmi

Deti sú svedectvom o Bohu a Jeho láske, svoje vyznania a modlitby myslia vážne,  z ich čistého srdca prúdi spontánnosť,  úprimnosť, dôvera, klaňajú sa Bohu  svojim spôsobom, tak ako  si oni myslia, že to je najlepšie, berme si príklad z ich čistého srdca a z ich úprimnej formy poklony, klaňajme sa Bohu i my najlepšie ako vieme,  ale klaňajme sa i v obyčajných každodenných situáciách, budme mu verný i v malých veciach,  našou poklonou nemusí byť nič veľké ani majestátne, niekedy stačí s láskou povysávať, alebo navariť, vysypať smeti, alebo podakovať za obed, môže to byť i odpustenie, nežný dotyk, pohľadenie, pochvala, či tolerancia.
Láska je to čo od nás Boh  žiada, to je tá najväčšia a najkrajšia forma poklony, ktorú ti môžeme darovať.

Zaspievať celú pieseň: Noc zázrakov

-anjeli  si prichádzajú zapaľovať sviečky, rozdávajú ľudom, deti si zapaľujú od Jozefka

 

 1. Pieseň: Svetlo- krížik

Svetlo

Každý jeden z nás sme povolaný. Povolanie nie je niečo, čo patrí iba kňazom a rehoľníkom. I my sme povolaní. Ty, ja, my všetci. Povolaní niesť Krista. Sme povolaní priniesť Krista tam, kde sa konkrétne nachádzame – do práce, do školy, do partie priatelov či do svojej rodiny. Tam vonku sú ľudia, ktorí zúfalo potrebujú lásku, i keď sa to možno nezdá. Našou úlohou je zaniesť svetlo – Krista, lásku, všade tam, kde vládne temnota, neštastie a nenávisť. Ak sme naozaj okúsili ako veľmi sme Bohom  milovaní, už nemôžeme len tak pasívne stáť, mlčať a tváriť, že to sa týka iných, Kristova láska je ako dobrý recept alebo vtip, ktorý máme túžbu dať ďalej. Podeliť sa s inými. Láska jediná rastie ak sa dáva ďalej.

Myslime aj tieto Vianoce na to, že prišiel niekto kto zmenil beh dejín, že prišiel niekto kto každého jedného z nás miluje bez akýchkolvek podmienok. Či sme svätci alebo hriešnici. Prišlo svetlo, ktoré dalo nádej všetkým a je na nás, či toto svetlo prijmeme a necháme sa ním milovať.

Posledný krát zaspievať refrén piesne Svetlo

-Všetky deti sú na svojich miestach a spievame tichú noc

 1. pieseň: Tichá noc

 

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *