Jasličková pobožnosť 2016 (Detská Biblia a viacej malých hercov)

Jasličková pobožnosť 2016 (Detská Biblia a viacej malých hercov)

(Táto jasličková pobožnosť vznikla v našom eRko stretku pre účely vyrozprávania príbehu o narodení Ježiška na Vianoce v r.2016 a má klasický charakter s Alžbetou, Zachariášom, Máriou a Jozefom – ktorí sa častejšie vyskytujú a majú trošku viac textu a pastiermi, kráľmi a odmietajúcimi hostinskými – ktorí majú približne po jednej vete a dokázali ich hrať aj menší škôlkári.)

Do tmy na svet

OBRAZ 1. – ALŽBETA a ZACHARIÁŠ

Postavy: Rozprávač, anjel, Alžbeta, Zachariáš.         4x

Rozprávač:    Práve sa nachádzame v Júdey, ktorá je súčasťou Rímskej ríše a kde panuje židovský kráľ Herodes. Psst – potichučky, aby sme nevyrušovali. V jeruzalemskom chráme vykonáva kňazskú službu Zachariáš a prináša kadidlovú obetu. On aj jeho manželka Alžbeta sú spravodliví a dobrí a zachovávajú všetky Pánove prikázania. Nemajú však deti, lebo Alžbeta je neplodná a obaja sú starší.

Tu sa Zachariášovi zjavil anjel.

Anjel:            Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta Ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom a naplní ho Duch Svätý.

Zachariáš      Ako sa to má stať? Na syna sme už pristarí.

Anjel:            Ja som Gabriel a poslal ma Boh. Ale pretože pochybuješ o jeho slovách, onemieš a neprehovoríš dovtedy, kým sa nesplní vôľa Božia.

Rozprávač:    Keď prišiel Zachariáš domov, nemohol povedať  Alžbete o svojom zjavení, lebo bol nemý. Alžbeta mu však povedala:

Alžbeta:        Budeme mať dieťa. Boh vyslyšal naše modlitby.

 

Anjel vedľa anjelíčka

Obraz 2. – Anjel navštívi Máriu

Postavy:        Rozprávač, anjel, Mária.                     3x

Rozprávač:    O niekoľko mesiacov poslal Boh anjela Gabriela do mesta Nazaretu v Galilei navštíviť mladé dievča. Rodičia ju prisľúbili vydať za muža menom Jozef z rodu kráľa Dávida. Dievča sa volalo Mária. Tu sa jej zjavil anjel Pána a zvestoval jej novinu.

Anjel:            Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou.

Mária:          (Mária bude miešať niečo v miske. Keď uvidí anjela – zľakne sa ho a miska s varechou jej vypadnú z rúk)

Anjel:            Neboj sa, Mária. Boh Ťa miluje a naplnil Ťa svojou milosťou. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veľkým mužom a ľudia ho budú volať Synom Božím. Boh mu dá trón a on bude naveky vládnuť nad Izraelom. Jeho kráľovstvo bude večné.

Mária:          Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám.

Anjel:            Duch Svätý zostúpi na Teba a moc Najvyššieho Ťa zatieni. Preto aj Sväté Dieťa sa bude volať Synom Božím. Z Božej vôle porodí aj tvoja príbuzná Alžbeta. Vieš, že doteraz bola neplodná. Zdalo sa, že je už na deti pristará, ale porodí skôr než Ty. Boh je všemohúci.

Mária:          Som Božia služobnica. Nech sa všetko stane tak, ako si povedal.

 

Poslal Boh anjela

Obraz 3.: Anjel navštívi Jozefa

(Jozef sa pripravuje na spánok – prinesie si vankúš a deku, kľakne a modlí sa – krátko; potom si ľahne a spí. Počas prípravy na spánok znie komentár.)

Rozprávač:    Máriin snúbenec Jozef bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo. Preto rozmýšľal Máriu potajomky prepustiť. U židov bolo prípustné manželku prepustiť, no musel jej vystaviť prepúšťací list, v ktorom bola uvedená príčina prepustenia. Jozef uvažoval prepustiť Máriu bez tohto dokumentu. Anjel Pána sa v spánku zjavil aj Máriinmu snúbencovi Jozefovi a oznámi mu, že Mária počala z Ducha Svätého, aby sa nebál vziať si ju za ženu.

Pánov anjel:  Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo dieťa, ktoré počala, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, on vyslobodí svoj ľud z hriechov.

(Na konci komentára sa Jozef zobudí a odchádza.)

Rozprávač:    Jozef ráno  úplne zabudol na svoj úmysel Máriu prepustiť a Mária sa stáva jeho manželkou.

 

Poznám jedno dievča krásne

Obraz 4. – Narodenie Jána

Postavy: Rozprávač, Alžbeta, Zachariáš        3x

Rozprávač:    Mária sa ponáhľala navštíviť Alžbetu do blízkeho mestečka uprostred hôr. Vošla o Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej brušku sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Boží.

Alžbeta:        (Rozbehne sa zvítať sa s Máriou a objímu sa.) Požehnaná si medzi ženami a požehnané je aj Tvoje očakávané dieťa. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Blahoslavená si, keď si uverila, že sa splní, čo Ti povedal Pán Boh.

Mária           Velebí moja duša Pána   a môj duch sa teší v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo veľké veci mi urobil.

alebo: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Rozprávač:    Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. Po čase sa Alžbete narodil syn. Keď mal osem dní¸ vzali ho na obriezku, čo bolo – a stále je – židovským zvykom, a dali mu meno. Ľudia vraveli Alžbete : ,,Pomenuj ho po otcovi – Zachariáš.“ Zachariáš dosiaľ nemohol prehovoriť, ale zapamätal si anjelove slová. Posunkami naznačil, aby mu priniesli bridlicovú tabuľku, a on na ňu napísal : ,, Jeho meno je Ján.“ V tej chvíli Zachariáš znova prehovoril a zvolal :

Zachariáš:     Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud, tak ako sľúbil, že nás oslobodí od našich nepriateľov. A Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho a pripravíš mu cestu.

Hviezda sa pri jasliach zastavila

Obraz 4. – Narodenie Ježiša

Postavy:  Rozprávač, hlásnik, Jozef, Mária, gazdiná, hostinský.      6x

Rozprávač:    V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta:

Hlásnik:         Všetci obyvatelia našich krajín, muži i ženy, musia platiť dane. Každý sa preto musí ísť zapísať do svojho mesta, z ktorého pochádza.

Rozprávač:    Vybral sa ja Jozef z mesta Nazareta do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola tehotná a už prichádzal čas jej pôrodu. Do Betlehema prišli až večer a hľadali si nocľah. Ale Jozef bol chudobný a ulice preľudnené.

Jozef:            Dobrá žena, nenašlo by sa u vás nejaké miesto na prespanie? Tuto moja manželka Mária čaká dieťa a ja nemám peniaze za nocľah.

Hostinský/á:  Choďte preč! Betlehem je plný prišelcov z okolitých vrchov a údolí, čo sa sem tiež prišli zapísať do zoznamu. Už aj sa practe!

Rozprávač:    Každý, ku komu Jozef s Máriou prišli, ich odmietol. Prišli k hostincu, kde lampy svietili v každom okne a miestnosti boli preplnené hosťami. Jozef zaklopal.

Hostinský/á:  Nemám ani jedno voľné miesto! Ale ak chcete, prenocujte v stajni. Je tam čerstvá slama.

Rozprávač:    A tak si Mária postlala v príjemne voňajúcom sene a tam pri somárikovi a hoviadku porodila syna. Starostlivo ho zavinula do plienok a uložila do jasličiek vystlaných slamou. Pomenovala ho Ježiš, čo znamená Boh je spása.

Hľa zástup

Obraz 6. – Pastieri

Postavy: Rozprávač, anjel, 1. pastier, 2. pastier, Ďuro, slepí pastier          6x

Rozprávač:    Noc čo noc strážia betlehemskí pastieri svoje stáda, nuž bdejú pri nich aj vo Svätú noc. Sedia okolo vatry, obdivujú krásne hviezdy, čudujú sa, aká tichá a velebná je táto noc a rozprávajú sa. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal:

Anjel:              Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým  ľuďom: Dnes v noci sa vám v Dávidovom meste Betleheme narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťa zavinuté do plienok a uložené v jasliach…

Rozprávač:      Potom svetlo zosilnelo a obloha sa zaplnila Božími anjelmi. Ich spev sa vznášal ako vietor a letel ponad kopce a údolia.

Spev                Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Pastier 1:         Poďme do Betlehema a pozrime sa, čo nám oznámil Pán. (zoberú svoje dary, prejdú sa a pokľaknú pred jasličkami a zložia dary .. sadnú si nabok)

Rozprávač:      Nebeská radosť naplnila srdcia pastierov. Nik nechce ostať pri ovečkách, všetci sa ponáhľajú k maštaľke. Ba ani ovce a pes nezostávajú v košiari, aj oni idú pozdraviť Ježiška. Ponáhľali sa do mesta a prišli do stajne, kde odpočívala Mária a Jozef. V jasličkách uvideli spiace dieťa, pokľakli pred ním a klaňali sa mu.

Rozprávač:      Potom vyšli von a rozprávali ľuďom v Betleheme, čo sa stalo, a všetci sa veľmi čudovali. No neboli jediní, ktorí sa dozvedeli o narodení Mesiáša. Boli tu ešte traja králi, ktorí putovali z ďalekých krajov, len aby uvideli Ježiška a doniesli mu svoje dary.

Vstávajte pastieri
Obraz 7.  – Traja králi

Postavy: Rozprávač, kráľ 1, kráľ 2, kráľ 3, Herodes, radca 1          7x

Rozprávač:    Keď sa v týchto časoch, počas vlády kráľa Herodesa, narodil Ježiško, prišli do Jeruzalema i mudrci od východu a pýtali sa:

Kráľ 1:           Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.

Rozprávač:    Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a zľakol sa. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu (Herodes sa zľakne a po chvíli mávne rukou na radcu) a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali:

Radca 1:       V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok:
A ty, Betlehem, v judejskej krajine,
nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey,
lebo z teba vyjde vojvoda,
ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.

Rozprávač:    Potom sa Herodes mudrcov povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda a poslal ich do Betlehema a povedal im:

Herodes:       Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.

Rozprávač:    Oni kráľa vypočuli a odišli.

 

Ježiško maličký, čože Ti dám

Rozprávač:    A hľa, hviezda, ktorú videli na východe išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou a Jozefom, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary:

Kráľ 1:           Ja Ti darujem zlato, pretože práve to sa darúva kráľom.

Kráľ 2:           Ja Ti darujem kadidlo, ktoré sa páli pri obetách Bohu.

Kráľ 3:           A ja Ti venujem myrhu.

Rozprávač:    Myrha sa v tých časoch používala na dlhšie uchovanie mŕtveho ľudského tela. Dary položili na slamu roztrúsenú okolo dieťaťa. Boh sa potom vo sne zjavil trom mudrcom od Východu a upozorňoval ich: „Nepovedzte kráľovi Herodesovi, kde nájde Ježiša, a nevracajte sa tou istou cestou, ale tajne opustite Izrael.“ Mudrci poslúchli na slovo, a kým sa Herodesovi vyzvedači spamätali, boli už ďaleko.

 

Búvaj Dieťa krásne

Rozprávač:    A teraz milé deti, ak máte pripravenú nejakú básničku alebo pesničku, príďte ju venovať Ježiškovi ako váš dar. (Na záver poďakovanie a naše vyzvanie ľudí, aby si s nami zaspievali Tichú noc.)

Tichá noc

hul-jaslickova-poboznost-2016-biblia-pre-deti-z-2011-biblia

Autor: m.tom – eRko Hul – OC NZ

(Ak sa aj vy rozhodnete použiť ju – budeme radi ak ju označíte, že sa Vám páči a ešte viac nás poteší, ak nám napíšete do komentáru kam až sa dostala a kde bola súčasťou vianočného obdobia. Veľmi pekne ďakujeme 🙂 )

Tu sú ešte vypísané vyskytujúce sa postavy:
(tieto prvé postavy sa objavujú vo viacerých scénkach – ťažšie: )

Mária                                               3
Jozef
Alžbeta                                             2
Zachariáš                                         2 (ale veľa hrania)
anjel Zachariášovi
anjel Gabriel (Máriin)                     3
anjel Pánov (Jozefov)                       1
anjel zvestujúci pastierom               1

hlásnik                                              1 veta – môže to povedať aj rozprávač
hostinský/á 1                                   1 veta – pre menšie
hostinský/á 2                                  1 veta – pre menšie
pastier 1                                           1 veta
pastier 2                                           nič (ak by bolo málo hercov, toto ako 2.rola/ ak dosť tak budú klásť dary
pastier 3                                           so starým textom „Ja Ti nesiem …“/ mali sme maličkých – len podali dar, nič nehovorili)

kráľ Gašpar                                      2 vety – ľahké
kráľ Melichar                                   1 veta – ľahké
kráľ Baltazár                                    1 veta – ľahké
Herodes                                           1 veta – ľahké
radca 1                                             odsek (ale nemá veľa hrania –  ľahšie ) ak bude dosť detí tak môžeme ešte nejaké postaviť keď aj mlčky vedľa, ak bude veľmi málo detí tak to povie rozprávač)

rozprávač
hlas Boha?:
technik?          (na plentách otáčali pozadie – scenérie namalované)

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *