Jasličková pobožnosť 2017 - podľa detskej Biblie s ľahšími a kratšími textami

Jasličková pobožnosť 2017 - podľa detskej Biblie s ľahšími a kratšími textami

(Táto jasličková pobožnosť vznikla v našom eRko stretku pre účely vyrozprávania príbehu o narodení Ježiška a bola hraná na Vianoce 2017. Má klasický charakter s Alžbetou, Zachariášom, Máriou a Jozefom, anjelmi, pastiermi, kráľmi, hostinskými a dá sa tu vybrať texty dlhšie aj kratšie texty, aby dokázali hrať aj menší škôlkári. V rozsiahlejšej verzii bola u nás hraná v r.2011 a v r.2016.)

pieseň

OBRAZ 1. – ALŽBETA a ZACHARIÁŠ

Postavy: Rozprávač, anjel, Alžbeta, Zachariáš.         4x

Rozprávač:    Práve sa nachádzame v Júdey, ktorá je súčasťou Rímskej ríše a kde panuje židovský kráľ Herodes. Psst – potichučky, aby sme nevyrušovali. V jeruzalemskom chráme vykonáva kňazskú službu Zachariáš a prináša kadidlovú obetu. On aj jeho manželka Alžbeta sú spravodliví a dobrí a zachovávajú všetky Pánove prikázania. Nemajú však deti, lebo Alžbeta je neplodná a obaja sú starší.

Tu sa Zachariášovi zjavil anjel.

Anjel č.1:      Neboj sa, Zachariáš. Tvoja manželka Alžbeta porodí syna a bude sa volať Ján. On poslúži Bohu a bude robiť veľké veci.

Zachariáš      Ako sa to má stať? Na syna sme už pristarí.

Anjel č.1:      Ja som Gabriel a poslal ma Boh. Ale pretože neveríš, nebudeš hovoriť, kým sa nesplní vôľa Božia.

Rozprávač:    Keď prišiel Zachariáš domov, nemohol povedať  Alžbete o svojom zjavení, lebo bol nemý. Alžbeta mu však povedala:

Alžbeta:        Budeme mať dieťa. Boh vyslyšal naše modlitby.

Anjel vedľa anjelíčka

Obraz 2. – Anjel navštívi Máriu

Postavy:        Rozprávač, anjel, Mária.                     3x

Rozprávač:    O niekoľko mesiacov poslal Boh anjela Gabriela do mesta Nazaretu v Galilei navštíviť mladé dievča. Rodičia ju prisľúbili vydať za muža menom Jozef z rodu kráľa Dávida. Dievča sa volalo Mária. Tu sa jej zjavil anjel Pána a zvestoval jej novinu.

Anjel č.2:      Zdravas Mária.

Mária:          (Mária bude miešať niečo v miske. Keď uvidí anjela – zľakne sa ho a miska s varechou jej vypadnú z rúk)

Anjel č.2:      Neboj sa, Mária. Boh Ťa miluje a požehná Ťa. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Boh mu dá trón a on bude naveky vládnuť nad Izraelom.

Mária:          Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám.

Anjel č.2:      Duch Svätý zostúpi na Teba, a preto aj Sväté Dieťa sa bude volať Synom Božím. Boh doprial dieťa aj Alžbete. Zdalo sa, že je už na deti stará, ale porodí skôr než Ty. Boh je všemohúci.

Mária:          Som Božia služobnica. Nech sa stane vôľa Božia.

pieseň

Obraz 3.: Anjel navštívi Jozefa

(Jozef sa pripravuje na spánok – prinesie si vankúš a deku, kľakne a modlí sa – krátko; potom si ľahne a spí. Počas prípravy na spánok znie komentár.)

Rozprávač:    Máriin snúbenec Jozef bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo. Preto rozmýšľal Máriu potajomky prepustiť. U židov bolo prípustné manželku prepustiť, no musel jej vystaviť prepúšťací list, v ktorom bola uvedená príčina prepustenia. Jozef uvažoval prepustiť Máriu bez tohto dokumentu. Anjel Pána sa v spánku zjavil aj Máriinmu snúbencovi Jozefovi a oznámi mu, že Mária počala z Ducha Svätého, aby sa nebál vziať si ju za ženu.

Anjel č.3:      Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo dieťa, ktoré počala, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, on vyslobodí svoj ľud z hriechov.

(Na konci komentára sa Jozef zobudí a odchádza.)

Rozprávač:    Jozef ráno  úplne zabudol na svoj úmysel Máriu prepustiť a Mária sa stáva jeho manželkou.

 

pieseň

Obraz 4. – Narodenie Jána

Postavy: Rozprávač, Alžbeta, Zachariáš        3x

Rozprávač:    Mária sa ponáhľala navštíviť Alžbetu do blízkeho mestečka uprostred hôr. Vošla o Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej brušku sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Boží.

Alžbeta:        (Rozbehne sa zvítať sa s Máriou a objímu sa.) Požehnaná si medzi ženami a požehnané je aj Tvoje dieťa. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?

Mária           Velebí moja duša Pána (a teší sa v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo veľké veci mi urobil).

alebo: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Rozprávač:    Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. Po čase sa Alžbete narodil syn. Keď mal osem dní¸ vzali ho na obriezku, čo bolo – a stále je – židovským zvykom, a dali mu meno. Ľudia vraveli Alžbete : ,,Pomenuj ho po otcovi – Zachariáš.“ Zachariáš dosiaľ nemohol prehovoriť, ale zapamätal si anjelove slová. Posunkami naznačil, aby mu priniesli bridlicovú tabuľku, a on na ňu napísal : ,, Jeho meno je Ján.“ V tej chvíli Zachariáš znova prehovoril a zvolal :

Zachariáš:     Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpi svoj ľud. A Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho a pripravíš mu cestu.

Daj Boh šťastia tejto Zemi

Obraz 5. – Narodenie Ježiša

Postavy:  Rozprávač, hlásnik, Jozef, Mária, gazdiná, hostinský.      6x

Rozprávač:    V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta:

Hlásnik:         Všetci obyvatelia našich krajín, muži i ženy, musia platiť dane. Každý sa musí ísť zapísať do svojho mesta, z ktorého pochádza.

Rozprávač:    Vybral sa ja Jozef z mesta Nazareta do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola tehotná a už prichádzal čas jej pôrodu. Do Betlehema prišli až večer a hľadali si nocľah. Ale Jozef bol chudobný a ulice preľudnené.

Jozef:            Dobrá žena, nenašlo by sa u vás nejaké miesto na prespanie? Tuto moja manželka Mária čaká dieťa a ja nemám peniaze za nocľah.

Gazdiná/gazda:          Choďte preč! Betlehem je plný ľudí, čo sa tiež prišli zapísať. Už aj sa practe!

Rozprávač:    Každý, ku komu Jozef s Máriou prišli, ich odmietol. Prišli k hostincu, kde lampy svietili v každom okne a miestnosti boli preplnené hosťami. Jozef zaklopal.

Gazdiná/gazda: Nemám ani jedno voľné miesto! Ale ak chcete, prenocujte v stajni. Je tam čerstvá slama.

Rozprávač:    A tak si Mária postlala v príjemne voňajúcom sene a tam pri somárikovi a hoviadku porodila syna. Starostlivo ho zavinula do plienok a uložila do jasličiek vystlaných slamou. Pomenovala ho Ježiš, čo znamená Boh je spása.

Poďme bratia do Betlama

Obraz 6.  – Traja králi

Postavy: Rozprávač, kráľ 1, kráľ 2, kráľ 3, Herodes, radca 1          7x

Rozprávač:    Keď sa v týchto časoch, počas vlády kráľa Herodesa, narodil Ježiško, prišli do Jeruzalema i traja králi, ktorí putovali z ďalekého východu, len aby ho uvideli a doniesli mu svoje dary a pýtali sa:

Kráľ 1:           Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.

Rozprávač:    Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a zľakol sa. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu (Herodes sa zľakne a po chvíli mávne rukou na radcu) a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali:

Radca 1:
V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok:
A ty, Betlehem, v judejskej krajine,
nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey,
lebo z teba vyjde vojvoda,
ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.

Rozprávač:    Potom sa Herodes mudrcov povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda a poslal ich do Betlehema a povedal im:

Herodes:       Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.

Rozprávač:    Oni kráľa vypočuli a odišli.

Hľa zástup

Obraz 7. – Pastieri

Rozprávač:    Noc čo noc strážia betlehemskí pastieri svoje stáda, nuž bdejú pri nich aj vo Svätú noc. Sedia okolo vatry, obdivujú krásne hviezdy, čudujú sa, aká tichá a velebná je táto noc a rozprávajú sa. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal:

Anjel:              Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť: Dnes v noci sa vám v Dávidovom meste Betleheme narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťa zavinuté do plienok a uložené v jasliach…

Rozprávač:      Potom svetlo zosilnelo a obloha sa zaplnila Božími anjelmi. Ich spev sa vznášal ako vietor a letel ponad kopce a údolia.

Spev                Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Pastier 1:         Poďme do Betlehema a pozrime sa, čo nám oznámil Pán. (zoberú svoje dary, prejdú sa a pokľaknú pred jasličkami a zložia dary .. sadnú si nabok)

Rozprávač:      Nebeská radosť naplnila srdcia pastierov. Nik nechce ostať pri ovečkách, všetci sa ponáhľajú k maštaľke. Ba ani ovce a pes nezostávajú v košiari, aj oni idú pozdraviť Ježiška. Ponáhľali sa a prišli do stajne, kde odpočívala Mária a Jozef. V jasličkách uvideli spiace dieťa, pokľakli pred ním a klaňali sa mu.

Vstávajte pastieri

Pastier 2:         Nesieme Ti dve ovečky, aby Ti zohriali nožičky.

Pastier 3:         Ja zas mliečka málo, aby sa Ti líčko smialo.

Rozprávač:      Potom vyšli von a rozprávali ľuďom v Betleheme, čo sa stalo, a všetci sa veľmi čudovali.

Obraz 8.  – Poklona Ježiškovi – králi

Rozprávač:    A hľa pred kráľmi išla hviezda, ktorú videli na východe, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou a Jozefom, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary:

Kráľ 1:           Ja Ti darujem zlato, pretože práve to sa darúva kráľom.

Kráľ 2:           Ja Ti darujem kadidlo.

Kráľ 3:           A ja Ti venujem myrhu.

Rozprávač:    Kadidlo sa pálilo pri obetách Bohu a myrha sa v tých časoch používala na dlhšie uchovanie mŕtveho ľudského tela. Dary položili na slamu roztrúsenú okolo dieťaťa. Boh sa potom vo sne zjavil trom mudrcom od Východu a upozorňoval ich: „Nepovedzte kráľovi Herodesovi, kde nájde Ježiša, a nevracajte sa tou istou cestou, ale tajne opustite Izrael.“ Mudrci poslúchli na slovo, a kým sa Herodesovi vyzvedači spamätali, boli už ďaleko.

Búvaj Dieťa krásne

Rozprávač:    A teraz milé deti, ak máte pripravenú nejakú básničku alebo pesničku, príďte ju venovať Ježiškovi ako váš dar. (Na záver poďakovanie a naše vyzvanie ľudí, aby si s nami zaspievali Tichú noc.)

Tichá noc

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *